เซนเซอร์วัดแผ่นดินไหวแบบอยู่เฉย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กำกับ กีรติศิวกุล, อนุศาสน์ เอื้องอุดมสิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มิญช์ เมธีสุวกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันเซนเซอร์เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกที่สำคัญสำหรับมนุษย์อย่างมาก โดยเซนเซอร์จะทำหน้าที่ตรวจจับสัญญาณที่ตั้งค่าไว้ และจะทำการบันทึกค่าหรือส่งข้อมูลให้แผงวงจรทำงานต่อไป ปกติแล้วเซนเซอร์จะต้องใช้ไฟฟ้าตลอดเวลาการทำงาน ดังนั้นเซนเซอร์สำหรับเหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบ่อยๆจึงใช้พลังงานไปอย่างสิ้นเปลือง ดังเช่นเซนเซอร์ตรวจจับเหตุการณ์ภัยพิบัติซึ่งมิได้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง นอกจากใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองแล้ว การเปลี่ยนแหล่งพลังงานยังอาจต้องใช้ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เนื่องด้วยเหตุผลข้างต้น การควบคุมช่วงเวลาทำงานของเซนเซอร์จึงเป็นทางออกที่ดีในการประหยัดพลังงาน โดยเซนเซอร์จะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ wake-up system และ detecting system ซึ่ง wake-up system จะเป็นระบบประหยัดพลังงานในช่วงที่ไม่มีสัญญาณ ซึ่งเซนเซอร์นี้จะนำไปประยุกต์ใช้ในการตวจจับแผ่นดินไหวด้วยการตรวจวัดการสั่นของพื้นดิน