ไฟเลี้ยวแจ้งเตือนอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฟารุค แวเดร์, นูรฮาลีซา กะนาเปะ, แวซูไรดา หยีกาเร็ม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มูฮำหมัดอานิส สะนิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานไฟเลี้ยวแจ้งเตือนอัตโนมัติ จัดทำขึ้นเพื่อให้ลดการเกิดอุบัติเหตุในการขับขี่รถจักรยานยนต์ ได้ศึกษาการทดลองประดิษฐ์ไฟเลี้ยวแจ้งเตือนอัตโนมัติ เพื่อแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน มีแนวทางและวิธีการในการดำเนินงาน เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ ผลการประดิษฐ์ พบว่าสามารถลดอุบัติเหตุได้ เนื่องจากถ้าลืมปิดไฟเลี้ยวแล้ว ไฟเลี้ยวแจ้งเตือนอัตโนมัติจะแจ้งเตือนได้โดยทันทีที่ลืมปิดไฟเลี้ยว 30 วินาที หรือในขณะที่รถจักรยานยนต์ได้เคลื่อนที่