การดูดซับโลหะหนักโดยใช้บัวสายและผักตบชวา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นงลักษณ์ ชมภูสืบ, ภูฟ้า สุทธสิงห์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุรศักดิ์ บุญธิมา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง การดูดซับโลหะหนักโดยใช้บัวสายและผักตบชวา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับโครเมียมและทองแดงด้วยบัวสายและผักตบชวา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการบำบัดโลหะหนักในน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติบำบัด ในขั้นตอนการทดสอบสามารถแบ่งได้ 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1 การสร้างบ่อทดลอง เพื่อบรรจุน้ำเสียในการทดสอบ 2 เตรียมตัวอย่างน้ำเสีย โดยเตรียมสารละลายของโครเมียมและทองแดงจาก CrCl3•6H2O และ CuCl2•2H2O ตามลำดับให้มีความเข้มข้น 200 ppm จำนวน 100 mL นำน้ำตัวอย่างไปทำการวิเคราะห์หาค่าการดูดกลืนแสง ด้วยเทคนิค UV-vis spectrophotometer โดยวัดที่ความยาวคลื่น 540 nm และ 408 nm สำหรับโครเมียมไอออนและทองแดงไอออน 3 การบำบัดโครเมียมและทองแดงด้วยบัวสายและผักตบชวา โดยเก็บน้ำตัวอย่างจำนวน 10 mL ทุก ๆ 15 วัน จำนวน 4 ครั้ง แล้วนำมาวิเคราะห์ด้วยเทคนิค UV-vis spectrophotometer เพื่อหาความสามารถในการดูดซับโลหะของพืชทั้ง 2 ชนิด