การศึกษาความคุ้มค่าของแต่ละพื้นที่เพื่ออธิบายหลักการเล่นที่มีประสิทธิภาพในเกม Monopoly

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วีร​โรจน์​ เลียวนรเศรษฐ​, ชิน สรณาคมน์, นันทติณณ์ วีระไพบูลย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สายันต์ แก่นนาคำ, สุทธิพจน์ พรมตะพาน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ศึกษาความคุ้มค่าของแต่ละพื้นที่ในเกม monopoly และศึกษารูปแบบและวิธีการเล่นให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด โดยการใช้ทฤษฎีบททางคณิตศาสตร์และสถิติรวมถึงการเขียนโปรแกรมจำลองการเล่นเกม monopoly ด้วยภาษา python ซึ่งความคุ้มค่าจะถูกคำนวณจากความน่าเป็นในการเดินตกในแต่ละพื้นที่ของเกม monopoly ร่วมกับสถิติการสร้างกำไรจากการลงทุนของแต่ละพื้นที่ในโปรแกรมจำลองการเล่นเกม monopoly ที่มีการเล่นกันของบอท 2 ตัว โดยให้ตัวหนึ่งเป็นตัวควบคุม และอีกตัวหนึ่งมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การเล่นตามผลสถิติกำไรจากการลงทุนของแต่ละพื้นที่ ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการทำโครงงานนี้ คือ สามารถอธิบายความคุ้มค่าของการลงทุนในแต่ละพื้นที่ของเกม monopoly ได้ และสามารถพัฒนาต่อเป็นกลยุทธ์ในการเล่นเกม monopoly ได้