ความสัมพันธ์ของปริมาตรทรงกลมที่แนบในพีระมิดฐาน n เหลี่ยม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รัชนีกร โสพันธ์, นุษบา พงษ์เขตกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิภาพร ฉัตรทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การจัดทำโครงงานเรื่อง ความสัมพันธ์ปริมาตรทรงกลมที่แนบในพีระมิดฐาน n เหลี่ยม ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาวิธีหาปริมาตรทรงกลมที่แนบในพีระมิดฐาน 2) เพื่อประยุกต์ใช้ความรู้ เรื่อง เรขาคณิต ศึกษาปริมาตรทรงกลมที่แนบในพีระมิด แล้วนำผลที่ได้มาใช้ในการคำนวณสูตรการหาปริมาตรทรงกลมที่แนบในพีระมิดฐาน n เหลี่ยม ทำให้มีความหลากหลายในการพิสูตรหาปริมาตรทรงกลมและสะดวกยิ่งขึ้น