การกำจัดสีย้อมจากน้ำทิ้งโรงงานย้อมผ้าหม้อห้อม โดยกระบวนการดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์จากเปลือกทุเรียนและเปลือกแมคคาเดเมีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรัฏฐ์ เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์, ธนกร ช่างเหล็ก, ศิรสิทธิ์ แนวพิชิต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภณัฐ พัฒนสารินทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างชื่อเสียงและรายได้ให้แก่ผู้ประกอบในจังหวัดแพร่มาอย่างยาวนาน ในปัจจุบันมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยมีผ้าหม้อห้อมและผ้ามัดย้อมเป็นสินค้าเด่น มีการขยายตัวของผู้ประกอบการมากขึ้น ตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม แต่การทำกิจกรรมการย้อมสีผ้าจำนวนมากส่งผลให้เกิดการปนเปื้อนของสีย้อมผ้าลงสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมสู่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง กล่าวคือ ถ้าน้ำเสียมีปริมาณของสีปนเปื้อนอยู่ในปริมาณที่สูงจะทำให้เกิดความพึงรังเกียจของผู้พบเห็น ปริมาณสีที่สูงยังไปบดบังทางเดินของแสงที่จะลงสู่ด้านใต้ของแหล่งน้ำทำให้กิจกรรมการสังเคราะห์แสงของพืชน้ำเกิดขึ้น ได้น้อยลงส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ของแหล่งน้ำ นอกจากนี้สีบางตัว เช่น สีที่มีสารประกอบพวกอะโซ (Azo Compound) อาจเกิดการเปลี่ยนรูปไปเป็นสารประกอบอันตรายบางตัวที่อาจเป็นสารก่อมะเร็ง ด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งหาวิธีการที่เหมาะสมเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ

ดังนั้นโครงงานนี้จึงมุ่งประเด็นไปที่การศึกษาหาความเป็นไปได้ที่จะนำเอาวัสดุเหลือทิ้ง 2 ชนิดคือ เปลือกทุเรียนและเปลือกแมคคาเดเมีย มาเป็นสารตั้งต้นในการผลิตถ่านกัมมันต์ที่ใช้ในกระบวนการดูดซับสีย้อมจากน้ำทิ้งโรงงานย้อมผ้าหม้อห้อม และศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับสีของถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากวัสดุเหลือทิ้ง