การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของแผ่นห้ามเลือดสัตว์จากใบสาบเสือและแผ่นห้ามเลือดสัตว์จากหญ้าแห้วหมู

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิรินภา สมอรัตน์, วิริญจ์ อินทรักษา, พิมพ์ชนก ชัยมูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริโสภา อนุศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของแผ่นห้ามเลือดสัตว์จากใบสาบเสือและแผ่นห้ามเลือดสัตว์จากหญ้าแห้วหมู มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการออกฤทธิ์ของใบสาบเสือและหญ้าแห้วหมูต่อการแข็งตัวของเลือด และผลิตแผ่นห้ามเลือดสัตว์ที่มีส่วนผสมของใบสาบเสือและหญ้าแห้วหมู เพื่อประยุกต์ใช้สมุนไพรมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น และเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ โดยศึกษาการแข็งตัวของเลือด ในขั้นตอนของการทำการทดลอง สามารถแบ่งขั้นตอนของการศึกษาได้ 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ตรวจคุณภาพ โดยนำกระจกนาฬิกา มา 5 ใบ ใบแรกเติมน้ำใบสาบเสือ ใบที่ 2 เติมน้ำหญ้าแห้วหมูลงไป 2 ลูกบาศก์เซนติเมตร ใบที่ 3 เติมน้ำข้าวจ้าว 2 ลูกบาศก์เซนติเมตร ใบที่ 4 เติมน้ำใบสาบเสือและน้ำข้าวเจ้า อย่างละ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร และใบที่ 5 เติมน้ำหญ้าแห้วหมูและน้ำข้าวเจ้า อย่างละ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร และหยดเลือดสัตว์ลงบนกระจกนาฬิกาทั้ง 5 ใบ ที่เตรียมในข้อ 3 จำนวน 5 หยด แล้วสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทุก ๆ 1 นาทีเป็นเวลา 20 นาที ตอนที่ 2 ผลิตแผ่นห้ามเลือด โดยการนำน้ำใบสาบเสือและหญ้าแห้วหมูไปผสมกับเจลาติน นำไปผ่านกระบวนการ Pasteurization นำไปใช้ประโยชน์ และเก็บในตู้เย็น อุณหภูมิ -4 องศาเซลเซียส