การศึกษาเเละพัฒนาประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบยูคาลิปตัส ต่อการกำจัดเพลี้ยเเป้งมันสำปะหลังสีชมพู

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชญานิศ เสริมเเสง, กชพรรณ ทอนสี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธณิดา วงค์พุฒ, รพีพร ตะเคียนราม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

การศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบยูคาลิปตัส (Eucalyptus camaladulesis Dehnh) ต่อการกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู (Pink mealybug: Pseudococcus manihoti Matile-Ferrero) ซึ่งเพลี้ยชนิดนี้เป็นแมลงที่ระบาดในมันสำปะหลัง เป็นศัตรูพืชก่อให้เกิดความเสียหายต่อมันสำปะหลัง ซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของเกษตรกรทุกภาคของประเทศไทย ยกเว้นภาคใต้ที่ไม่เป็นพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง คณะผู้พัฒนาจึงต้องการที่จะพัฒนาสารกำจัดเพลี้ยชนิดนี้ ที่ได้จากสารสกัดจากใบยูคาลิปตัส ซึ่งมีคุณภาพ มีคุณสมบัติสามารถกำจัดแมลงได้ และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยนำสารสกัดจากใบยูคาลิปตัสนี้ มาผสมร่วมกับสารเพิ่มประสิทธิภาพ White Oil, อะซิโตน และ เอทานอล เพื่อพัฒนาหาสารเพิ่มประสิทธิภาพที่ใช้ระยะเวลาน้อยที่สุดในการออกฤทธิ์ต่อเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู