การปรับปรุงแผ่นฟิล์มจากเยื่อเปลือกข้าวโพด เพื่อช่วยเร่งการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชลัญดา ไชยโยธา, พันธกานต์ มั่นยืน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มุกดา หอมมาลี, วิลาวัลย์ พรมชุม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ข้าวโพด เป็นพืชเศรษฐกิจ ซึ่งจัดเป็นธัญพืชที่ใช้เป็นอาหารมนุษย์และสัตว์ ข้าวโพดเป็นผลิตผลทางการเกษตรที่สำคัญของประเทศไทย และในปัจจุบันมีแนวโน้มการบริโภค ข้าวโพดเพิ่มขึ้นทำให้เปลือกข้าวโพดเป็นของเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปเข้าสู่สิ่งแวดล้อมเป็นจำนวนมากทำให้ปริมาณขยะเพิ่มขึ้น การนำเอาเปลือกข้าวโพดเหลือทิ้งมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับเมล็ดพันธุ์อย่างเมล็ดปาล์มน้ำมัน เพื่อช่วยในการเจริญเติบโตได้

จึงคิดนำฟิล์มจากเยื่อเปลือกข้าวโพดเพื่อช่วยเร่งการเจริญเติบโต และช่วยเพิ่มความชื้นให้กับดิน เนื่องจากข้าวโพดมีองค์ประกอบหลักเป็น เซลลูโลสที่สามารถดัดแปรโครงสร้างเป็นอนุพันธ์เซลลูโลสที่นำมาใช้ผลิตฟิล์มได้และมีการใช้กลีเซอรอลเป็นพลาสติไซเซอร์เพื่อลดแรงยึดเหนี่ยวในพอลิเมอร์ เพิ่มความยืดหยุ่นของฟิล์ม สามารถขึ้นรูปแผ่นฟิล์มได้ดี ปาล์มน้ำมัน เป็นพืชยืนต้นที่มีการใช้ผลผลิตมากกว่า 15 ปี ดังนั้น การใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดีตรงตามพันธุ์ และมีความแข็งแรงสูง จึงมีความจำเป็น สำหรับการงอกของเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันโดยธรรมชาติ จะงอกได้ช้า และไม่สม่ำเสมอ อาจเป็นเพราะเมล็ดเกิดการพักตัว โดยการกำจัดการพักตัวของเมล็ดนั้น ทำได้หลายวิธี ซึ่งวิธีที่ทำส่วนใหญ่ คือนำเมล็ดไปผ่านความร้อน แต่ใช้เวลานานถึง 40 – 80 วัน อีกหนึ่งวิธีคือ การใช้ฮอร์โมนพืช จากการทดลอง ฮอร์โมนพืชจะสามารถกำจัดการพักตัวของเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันได้ ซึ่ง จิบเบอเรลลิน สามารถกำจัดได้ดีที่สุด แผ่นฟิล์มจะกระตุ้นความงอกและกำจัดการพักตัวของเมล็ดพันธุ์ปาลืมน้ำมัน และสามารถสลายได้เองตามธรรมชาติ เป็นประโยชน์มากต่อเกษตรกร