ฟิล์มชะลอการสุกผักผลไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรินทร ศรีสุวรรณ, ณัฏฐนันท์ ช่อเรืองศักดิ์, ปิ่นมุข ตันปิติกร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฒามรา พรหมหอม, ชิตชไม โอวาทฬารพร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ศึกษาเกี่ยวกับ ฟิล์มชะลอการสุกของผักผลไม้ โดยใช้ผลไม้ที่รับประทานเปลือกได้ และ ฟิล์มที่ผลิตจาก โปรตีนถั่วหรั่ง และ กลีเซอรอล อัตราส่วน 70:30 ซึ่งผสมสารฟีนอลิกจากสารสกัดสมุนไพร กระเจี๊ยบโดยตรวจสอบประสิทธิภาพของฟิล์ม ด้วยการตรวจวัดค่าฟีนอลิก โดยวิธีFolin-Ciocalteu ในการทดลองใช้วิธีการนำฟิล์มทาชมพู่ ชุดการทดลองมีทั้งหมด3ชุด โดยแต่ล่ะชุดจะผสมสารสกัดกระเจี๊ยบ 5% 15% และ 25%เพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาชะลอความสุกของชมพู่ โดยวัดความสุกของชมพู่ จากวิธีการวัดน้ำตาลในผักผลไม้