การศึกษาความสามารถในการให้ความร้อนของวัสดุสะท้อน เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากเทอร์โมอิเล็กทริก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญจพล ทองโคตร, จักรพรรดิ์ มาไพล, ภโวทัย ไม่เศร้า

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิเชษฐ์ กัลป์ชัย, ศิริโสภา อนุศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาความสามารถในการให้ความร้อนของวัสดุสะท้อน เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากเทอร์โมอิเล็กทริกมีวัตถุประสงค์คือต้องการที่จะศึกษาหาวัสดุที่เหมาะสมที่จะใช้ในการสะท้อนความร้อนมาใส่เทอร์โมอิเล็กทริกเพื่อที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นการนำแสงแดดมาใช้ให้เกิดประโยชน์และเป็นสิ่งทดแทนพลังงานจากโซล่าเซลล์เนื่องจากมีราคาแพง ในการทดลองจะมีการดำเนินงานอยู่3ขั้นตอน1)เตรียมเทอร์โมอิเล็กทริก2)เตรียมอุปกรณ์สะท้อนแสงดวงอาทิตย์3)เป็นขั้นตอนทดสอบประสิทธิภาพ