การศึกษาการแข็งตัวของเลือดจากน้ำยางต้นหนุมานนั่งแท่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปราณี คิดดี, ณัฐสิทธิ์ เลิศอนันต์, สุพินดา เทพวี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กาญจนา คำจีนะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากพบปัญหาจาการบาดเจ็บเล็กน้อยเป็นจำนวนมาก เช่น มีดบาด หกล้ม ซึ่งต้องการให้เลือดหยุดไหลให้เร็วที่สุดเพื่อต้องการทำกิจกรรมตนเองต่อ ชาวบ้านจึงนำยางของต้นหนุมานนั่งแท่นมาใส่ที่แผลเพื่อให้เลือดแข็งตัวและต้นหนุมานนั่งแท่นยังเป็นพืชที่พบได้มากในประเทศไทยเพราะเป็นพืชที่อาศัยในเขตร้อนชื้นชอบแสงแดดเจริญเติบโตได้ดีในดินที่ชุ่มชื้น ต่อมาได้นำมาเป็นไม้ประดับ เมื่อพบคุณสมบัติช่วย ห้ามเลือดจึงนำมาเป็นพืชสมุนไพร ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงศึกษาการแข็งตัวของเลือดจากน้ำยางต้นหนุมานนั่งแท่น และได้ทำการทดลอง ขั้นตอนแรกเตรียมน้ำยางและตกตะกอนน้ำยางทันที แล้วเก็บไว้ในกล่องที่มี

น้ำแข็ง ถึงเวลาทดลองให้เตรียมน้ำยางใส่หลอด 4 หลอด หลอดละ 1, 2, 3 และ 4 มล. ตามลำดับ ขั้นตอนที่สองเตรียมเลือด เตรียมมา 6 มล. ขั้นตอนที่สามเริ่มการทดลอง หยดเลือดลงในหลอดทดลองที่มีน้ำยาง

หลอดละ 1 มล.อย่างช้าๆทีละหยด เมื่อเลือดหยดลงไปก็เริ่มจับเวลา 5 นาที ตั้งทิ้งไว้ที่ 37 องศา ครบ5นาทีแล้วสังเกตผลการทดลอง จนกว่าจะเกิดลิ่มเลือดสมบูรณ์ คือ เลือดแข็งตัว เมื่อการทดลองนี้ได้ผลตาม

เป้าหมาย ทางวิจัยจึงจะนำไปต่อยอดทำสเปร์ยห้ามเลือด