อุปกรณ์แบบกระดาษอย่างง่ายสำหรับตรวจวัดปริมาณ Hypoxanthine เพื่อบ่งบอกความสดของปลา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อรรธพร ศรประสิทธิ์, ภวิล อรุณพันธ์ุ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อัญมณี พุทธมงคล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอุปกรณ์แบบกระดาษที่ออกแบบบนกระดาษกรอง สำหรับลดขั้นตอนการทดสอบของผู้ใช้ในการทดสอบซึ่งต้องอาศัยปฏิกิริยาหลายขั้นตอน ซึ่งประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์หาปริมาณ Hypoxanthine ได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้อง ให้ความไวในการตรวจวัดสูง รวดเร็ว ใช้งานง่าย และราคาไม่แพง โดยอาศัยเอนไซม์ Xanthine oxidase ร่วมกับการตรวจวัดการเรืองแสงของ Quantum dots (QDs) ด้วยตาเปล่าภายใต้แสง UV black light