ดกหดกห

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุนทรี กริชชัยศักดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชลธิศ เดียวประเสริฐ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กดกดกดหกด