การพัฒนากราฟีนออกไซด์น้ำยาสูตรนาโนโซลูชันใหม่ในการจัดการยุงลาย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุนทร กริชประเสริฐ, สุคมัยเอ เหล่าวาณิชวัฒนา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชลธิศ เดียวประเสริฐ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นการทดลองพัฒนาผลงานวิทยาาศาสตร์และนวัตกรรม