โครงงานการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำมันระหว่างใยนุ่นและฟองน้ำจากใยนุ่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สมชาย ศรีศิริ, สุริยัน เกิดกลิ่นหอม, นฤนาถ ผลอ่อน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุรัสวดี มณี, มีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนทุ่งสง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

นุ่นเป็นพืชพรรณธรรมชาติที่สามารถพบได้ง่ายในประเทศไทย นุ่นเป็นพืชที่มีความผูกพันกับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนไทยมาเป็นเวลานาน คนไทยในสมัยก่อนจนถึงปัจจุบันได้นำส่วนต่างๆ ของนุ่นมาใช้ประโยชน์อย่างมากมายและหลากหลายและใยนุ่นมีคุณสมบัติพิเศษอยู่มากมาย ได้แก่ มีน้ำหนักเบากว่าเส้นใยฝ้าย 5 เท่า เป็นวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลอยน้ำได้ ไม่ดูดซับน้ำแต่สามารถซึมซับคราบน้ำมันได้อย่างดี คณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นคุณสมบัติพิเศษในส่วนนั้น จึงมีความต้องการที่จะแปรรูปใยนุ่นให้มาเป็นฟองน้ำเพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสีย หรือนำไปใช้ในครัวเรือน