การศึกษาประสิทธิภาพของกรดซาลิไซลิกจากเปลือกถั่วลิสงในการชะลอการสุกของผลกล้วยน้ำว้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ทิพธัญญา นัยปรีดี, พิชญ์ศิญา มีพัธสม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วรางคณา ธุภักดี, รัตนาภรณ์ เบ็ญมาศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของกรดซาลิไซลิกจากเปลือกถั่วลิสงในการชะลอการสุกของผลกล้วยน้ำว้า เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและเปรียบเทียบอัตราส่วนของกรดซาลิไซลิกจากเปลือกถั่วลิสงที่ส่งผลต่อการชะลอการสุกของผลกล้วยน้ำว้า อีกทั้งศึกษาการใช้กรดซาลิไซลิกในรูปแบบที่แตกต่างกัน เนื่องจากการส่งออกกล้วยน้ำว้านั้นมีข้อกำจัด คือ มีอายุการเก็บรักษาสั้น ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะภายหลังการเก็บเกี่ยว ระหว่างการสุกกล้วยจะมีอัตราการหายใจและอัตราการผลิตเอทิลีนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดการเร่งกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีและสรีรวิทยาต่าง ๆ โดยสกัดกรดซาลิไซลิกจากเปลือกถั่วลิสง เเละนำมาทดสอบประสิทธิภาพที่มีผลต่อการชะลอการสุกของผลกล้วยน้ำว้า ซึ่งประกอบด้วย 5 ชุดทดลอง ได้แก่ ชุดควบคุม (0 กรัม), 0.55 กรัม, 1.10 กรัม, 1.65 กรัม และ 2.20 กรัม เก็บรักษาในกล่องทึบแสงขนาด 20*25 ตารางเซนติเมตร เป็นระยะเวลา 12 วัน นำกล้วยน้ำว้าออกมาวัดการสูญเสียน้ำหนักสด, การเปลี่ยนแปลงสีเปลือก บันทึกผลการทดลองทุกวัน ทำการทดลองซ้ำ 3 ครั้ง จากนั้นศึกษาผลของการใช้ของกรดซาลิไซลิกจากเปลือกถั่วลิสงในรูปแบบที่แตกต่างกันที่ส่งผลต่อการชะลอการสุกของผลกล้วยน้ำว้า แบ่งการทดลองออกเป็นสองชุด ชุดการทดลองที่ใช้กรดซาลิไซลิกในรูปแบบผงและชุดการทดลองที่ใช้กรดซาลิไซลิกที่สกัดได้ในรูปแบบสารละลาย เเละทดสอบประสิทธิภาพเช่นเดียวกับการทดลองเเรก