การศึกษาประสิทธิภาพของกล่องเก็บโทรศัพท์ดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากยางธรรมชาติผสมคาร์บอนไฟเบอร์เคลือบนิกเกิล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เพ็ญกวิณส์ ธนวิเชียร, ณัชชา รุ่งเรือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วัฒนะ รัมมะเอ็ด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้นำเสนอการออกแบบและสร้างกล่องเก็บโทรศัพท์จากยางธรรมชาติผสมคาร์บอนไฟเบอร์เคลือบนิกเกิล เพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศและเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ยางธรรมชาติ โดยกล่องเก็บโทรศัพท์ที่สร้างขึ้นนี้อาศัยยางธรรมชาติเป็นองค์ประกอบหลักและใส่คาร์บอนไฟเบอร์เคลือบนิกเกิลที่มาจากการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า ซึ่งเป็นการเพิ่มคุณสมบัติการนำไฟฟ้าให้กับคาร์บอนไฟเบอร์ที่มีผลต่อการดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อทำให้มีลักษณะเป็นโฟมยางธรรมชาติ จึงทำให้มีคุณสมบัติทางกายภาพที่เหมาะกับการนำไปใช้งานเป็นตัวดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยโครงงานนี้ได้สูตรเคมีสำหรับสร้างโฟมยางธรรมชาติ จำนวน 6 สูตร สำหรับการสร้างโฟมยางธรรมชาติที่ผสมคาร์บอนไฟเบอร์เคลือบนิกเกิล อาศัยวิธีการเตรียมยางมาสเตอร์แบทซ์ (Master batch) เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของคาร์บอนไฟเบอร์เคลือบนิกเกิล และเพื่อความสะดวกในการผสมกับยางธรรมชาติ โดยสามารถปรับเปลี่ยนปริมาณคาร์บอนไฟเบอร์เคลือบนิกเกิลได้จาก 0 phr ถึง 75 phr จนทำให้ได้โฟมยางธรรมชาติจำนวน 24 ชิ้นที่มีความหนาและปริมาณคาร์บอนไฟเบอร์เคลือบนิกเกิลต่าง ๆ กันไป เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาว่าตัวแปรต่าง ๆ มีผลต่ออัตราการส่งผ่านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างไร จากนั้นนำผลที่ได้มาเปรียบเทียบ หาปริมาณและอัตราส่วนที่มีประสิทธิภาพในการดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ดีที่สุด เพื่อนำไปสร้างผลิตภัณฑ์กล่องเก็บโทรศัพท์ดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากยางธรรมชาติผสมคาร์บอนไฟเบอร์เคลือบนิกเกิลที่สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้สูงสุด