ระบบ มอนิเตอร์ถังขยะอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐกานต์ อินทร์นุ่น, เพชรลดา สุวรรณมณี, อาเซีย รีการ์มอนติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุชาติ บุญสนอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ เรื่อง “ระบบ มอนิเตอร์ถังขยะอัจฉริยะ (Bin Monitoring System: BMS)” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของ “ระบบ มอนิเตอร์ถังขยะอัจฉริยะ” ได้พัฒนาผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ และออกแบบเพื่อพัฒนาชิ้นงาน โดยมีได้ต่อยอดจากโครงงานถังขยะอัจฉริยะ ให้สามารถมอนิเตอร์ถังขยะอัจฉริยะได้ผ่านแดชบอร์ด หรือคอมพิวเตอร์ ระบบมอนิเตอร์ถังขยะอัจฉริยะ นั้นมีกระบวนการทำงาน ดังนี้ 1) ผู้ใช้จะต้องเพิ่มถังขยะอัจฉริยะตรงตำแหน่งที่ต้องการในแผนที่ 2) ถังขยะอัจฉริยะจะตรวจสอบปริมาณการเต็มของขยะ ซึ่งถ้าขยะเต็ม ถังขยะอัจฉริยะจะส่งข้อมูลไปยังระบบมอนิเตอร์ เพื่อแสดงสถานะของถังขยะเต็ม และแจ้งเตือนไปยังกลุ่มไลน์ของผู้ดูแลถังขยะ 3) เมื่อผู้ดูแลได้เก็บขยะออกจากถังขยะอัจฉริยะแล้ว ถังขยะอัจฉริยะก็จะส่งข้อมูลไปยังระบบมอนิเตอร์เพื่อเปลี่ยนสถานะเป็นถังขยะไม่เต็ม การทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบมอนิเตอร์ถังขยะอัจฉริยะ (Bin Monitoring System: BMS) ใน 4 ประเด็น ได้แก่ 1) การเพิ่มขยะเข้าไปในระบบ 2) การแจ้งเตือนไปยังไลน์ของผู้ดูแล 3) การแจ้งสถานะถังขยะเต็มไปยังระบบมอนิเตอร์ และ 4) การแจ้งสถานะเป็นถังขยะไม่เต็มไปยังระบบมอนิเตอร์ พบว่า การทดสอบทั้ง 5 ประเด็น ดังกล่าว ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 100 % และสามารถนำไปใช้งานได้จริง