การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานของบ่อเลี้ยงอนุบาลกุ้งขาวแวนาไมระบบหมุนเวียนน้ำอัจฉริยะกับบ่อเลี้ยงทั่วไปเพื่อศึกษาอัตราการเจริญเติบโตและอัตรารอดชีวิตของอนุบาลกุ้งขาว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนากร ขวดหรีม, อะฟันดี้ เจ๊ะหล้อ, อัฟนัน บือราเฮง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อัมราม บอสู

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันกุ้งเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก แต่ ใน3 ปีที่ผ่านมาผลผลิตโดยรวมของกุ้งขาวน้อยกว่าที่กำหนดเยอะสาเหตุหลักๆที่ทำให้กำลังผลิตลดลงสืบเนื่องมาจากโรคต่างๆที่พบในกุ้งขาวทำให้กุ้งตายเยอะเเละเพาะเลี้ยงยากขึ้น ชาวเกษตรกรที่เพาะเลี้ยงกุ้งขาวต้องขาดทุนโดยต้นทุนค่าต่างๆที่สูงและต้องเหนื่อยกับการดูแล แต่รายได้ที่ได้มากับน้อยกว่าต้นทุน เพราะอัตราการรอดชีวิตของลูกกุ้งและการเจริญเติบโตอย่างไม่สมบูรณ์กุ้ง โดยทางคณะผู้จัดทำได้คิดค้นประดิษฐ์ บ่อเลี้ยงอนุบาลกุ้งอัจฉริยะที่มีระบบการจัดการดูแลกุ้งอนุบาลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์อัจฉริยะที่จะสั่งการการทำงานต่างๆแทนหน้าที่ของคนดูแลอยู่เดิมโดยจะทำการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชั่นพร้อมรายงานผลที่จำเป็นต่อการเลี้ยงต่างๆ เเบบเรียลไทม์ ผู้ควบคุมสามารถสั่งการผ่านโทรศัพท์มือถือหรือปล่อยให้ทำงานอัตโนมัติก็ได้ โดยภายในบ่อเลี้ยงได้นำระบบการหมุนเวียนน้ำมาใช้เพื่อลดการใช้น้ำอย่างสิ้นเปลืองโดยการนำน้ำที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำ

โดยการใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ที่จะช่วยลดค่าไฟฟ้า และลดการเกิดภาวะโลกร้อน

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.การเปรียบเทียบการทำงานของบ่อเลี้ยงอนุบาลกุ้งขาวอัจฉริยะกับบ่อเลี้ยงอนุบาลทั่วไปที่ใช้ดั้งเดิม

2.ศึกษาอัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดชีวิตของกุ้งขาว

3.คำนวณต้นทุนและรายได้ ความคุ้มค่าจากการเปรียบเทียบทั้งสองบ่อ

4.เพิ่มจำนวณผลผลิตของกุ้งขาว

5.นำผลการศึกษามาพัฒนาต่อยอดและแก้ไขเพื่อเป็นความรู้และแนวทางการปฏิบัติแก่เกษตรกรที่สนใจในการเพาะเลี้ยงหรือการอนุบาลกุ้งขาวแวนาไม