กังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าแบบ 1 แกนนอน 1 แกนตั้ง เพื่อนำกระแสไฟฟ้าไปปรับใช้ภายในครัวเรือนโดยใช้ Inverter เพื่อแปลงจากกระแสตรงเป็นกระแสสลับ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กันตพิชญ์ แพงดี, พรนภัส วรรณคำ, ธนาภา เฮ็งสกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิลปกรณ์ จันทไชย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานนี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างกังหันลมและศึกษาข้อมูลทางเทคนิคและหลักการทำงานของส่วนประกอบต่างๆ ของกังหันลมผลิตไฟฟ้า เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า จากไดนาโมของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าซึ่งมีแม่เหล็กทรงกระบอกกลวง และมีใบพัดจํานวนแนวตั้ง2ใบและแนวนอน3 ใบโดยประกอบแกนหมุนรวมกันโดยใช้สเตอร์จักรยานเป็นแกนหมุนเพื่อทำให้กังหันแกนตั้งสามารถเสริมกังหันแกนนอนได้ และนำไปประกอบเข้ากับแกนกลางของไดนาโม เมื่อกังหันลมหมุนจะทำให้ไดนาโมเริ่มผลิตกระแสฟ้าและส่งไปยังตัวเก็บประจุ(แบตเตอรี่)ทำให้มีพลังงานไฟฟ้าไปเก็บยังแบตเตอรี่ โดยจะเก็บในรูปของกระแสตรง ซึ่งทำให้ยังไม่สามารถไปปรับใช้งานภายในครัวเรือนได้ โดยจะต้องทำการแปลงผันกระแสให้เป็นกระแสสลับก่อน ทำได้โดยส่งกระแสไฟฟ้าที่เก็บไว้ในแบตเตอร์รี่เข้าไปในแปลงผันภายในตัวทำกระแสไฟฟ้าสลับ(Inverter) เปลี่ยนจากไฟฟ้ากระแสตรงภายในแบตเตอร์รี่ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ และนําไฟฟ้ากระแสตรงที่ได้ไปประยุกต์ใช้ภายในครัวเรือนและอื่นๆ ที่สามารถพัฒนาในเชิงพาณิชย์ได้