เจลประคบร้อน-เย็นจากแป้งมันสำปะหลัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นิตยา สุดวิลัย, วนัสนันท์ แก้วเสน่ห์ใน, ศิริกานดา ทองบุ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุพรรณี สุขุมพันธ์, เยาวรัตน์ วงศ์โพนสูง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเจลจากวัสดุพอลิเมอร์ชีวภาพสําหรับการ ประคบร้อน–เย็น โดยใช้แป้งมันสําปะหลังเป็นสารก่อเจลร่วมกับสารเติมแต่งกลีเซอรีนและบอแรกซ์ โดยศึกษาผลของกลีเซอรีนต่อการลดการแข็งตัวของเจลที่อุณหภูมิตํ่า และผลของบอแรกซ์ต่อการคงสภาพเจล ด้วยการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ เพื่อให้ได้สูตรเจลที่เหมาะสม สําหรับประคบร้อน- เย็น และนํามาศึกษาประสิทธิภาพในการเก็บกักอุณหภูมิเปรียบเทียบกับแผ่นเจลมาตรฐาน