ผลิตภัณฑ์แยมและเจลลี่ โดยสารสกัดเพคตินจากเปลือกมะม่วงเขียวเสวย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรวัฒน์ สมัครการ, อภิวิชญ์ พันธุขันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญญพร พัฒน์เจริญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาทรัพยากรเปลือกมะม่วงเหลือทิ้ง ด้วยการนำมาสกัดเอาสารเพคตินในเปลือกมะม่วงมาทำผลิตภัณฑ์แยมและเจลลี่ เพื่อใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และยังช่วยเสริมรายได้ให้กับผู้ประกอบการที่มีการค้าคายมะม่วง ในโครงงานนี้ผู้วิจัยได้นำเปลือกมะม่วงเขียวเสวยที่เหลือทิ้งมาสกัดเอาสารเพคติน โดยมีกระบวนการสกัดที่ตายตัวและให้ผลตามที่คาดการณ์ไว้ โดยสกัดเพคตินมาได้สองชนิด แล้วจึงนำมาเข้ากระบวนการประกอบอาหารเป็นแยมและเจลลี่ด้วยเพคตินคนละชนิดกัน ตามแต่ลักษณะคุณลักษณะของเพคตินชนิดนั้น ๆ โดยจะมีการทดสอบเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์แยมและเจลลี่ที่ได้ กับแยมและเจลลี่ทางการค้า