การนำ Aptamer เข้าสู่เซลล์มะเร็งโดยการพาของอัลบูมิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิษฎา สมใจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรวรรณ ปิยะบุญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การพัฒนาวิธีการรักษาโรคมะเร็งแบบจำเพาะเจาะจงด้วยการใช้ Aptamer ติดกับ siRNA โดยใช้อัลบูมินเป็นตัวพา Aptamer เข้าสู่เซลล์มะเร็ง เนื่องจาก Aptamer ที่ใช้มีความสามารถในการจับกับอัลบูมินอย่างจำเพาะเจาะจง เนื่องจากเซลล์มะเร็งเป็นเซลล์ที่มีความสามารถในการนำอัลบูมินเข้าเซลล์ได้มากกว่าเซลล์ปกติ ทำให้ Aptamer สามารถเข้าเซลล์มะเร็งได้มากกว่าปกติ จึงทำให้สามารถรักษาโรคมะเร็งได้อย่างจำเพาะเจาะจง การตรวจสอบการเข้าเซลล์ของ Aptamer สามารถทำได้โดยการตรวจสอบการเรืองแสงของเซลล์ภายใต้กล้อง fluorescent inverted microscope โดยการเรืองแสงเกิดจากสารเรืองแสงที่ติดเข้าไปกับ Aptamer และเพิ่มความแม่นยำในการตรวจสอบด้วยเครื่อง flow cytometer Aptamer ที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ L1, HSA2-03 และ TfR โดย L1 aptamer เป็นชุดควบคุมเชิงลบ, HSA2-03 aptamer เป็นชุดทดลอง, TfR aptamer เป็นชุดควบคุมเชิงบวก และเซลล์ที่ใช้ในการทดลองคือเซลล์ HepG2 ซึ่งเป็นเซลล์มะเร็งตับ และ เซลล์ HeLa ซึ่งเป็นเซลล์มะเร็งปากมดลูก