การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดและสารสังเคราะห์จากธรรมชาติที่มีผลต่อการชะลอความเหี่ยวเฉาของดอกไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อุรชา พ่วงเพ็ชร, ธิดาทิพ สุขทัศน์, พรวิสาข์ ศิริผล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรทัย ล่ำสัน, ประยูร สุรตระกูล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรและจำหน่ายดอกไม้มักจะประสบปัญหาเกี่ยวกับผลผลิตที่เก็บเกี่ยวและรอไปจำหน่ายนั้นเริ่มเหี่ยวเฉาภายในเวลาไม่นาน จึงหาวิธีการแก้ปัญหาความเหี่ยวเฉาเพื่อให้ดอกไม้มีความสดและคงสภาพอยู่ได้นานยิ่งขึ้นและเพื่อเพิ่มค่าตอบแทนในการขายดอกไม้ได้มากยิ่งขึ้น ปลอดสารพิษเป็นมิตรต่อผู้ซื้อและสิ่งแวดล้อม ผู้พัฒนาจึงได้ศึกษาการใช้สารสกัดและสารสังเคราะห์จากธรรมชาติซึ่งขั้นตอนแรกเราได้ศึกษาเกี่ยวกับสารสกัดจากธรรมชาติที่มีผลต่อความเหี่ยวเฉาซึ่งสารสกัดจากธรรมชาตินั้นมีปริมาณที่ไม่เพียงพอและหาได้บากจึงได้มีการนำสารสังเคราะห์จากธรรมชาติมาศึกษาเพิ่มเติม ต่อมาจึงได้นำสารทั้งหมดมาเปรียบเทียบกันเพื่อหาสารที่คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดในการรักษาดอกไม่เชิงพาณิชย์ ผู้พัฒนาจึงนำความรู้ที่ได้ศึกษามาพัฒนาสารที่ใช้ในการทดลองให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

โครงงานที่พัฒนานี้จะช่วยชะลอความเหี่ยวเฉาของดอกไม้ได้เนื่องจากปัจจุบันผู้ที่ประกอบอาชีพจำหน่ายดอกไม้ได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับผลผลิตที่เก็บเกี่ยวและรอจำหน่ายมีการเหี่ยวเฉาที่รวดเร็วซึ่งเกิดจากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว