ฟอลโล่ แฟน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พลอยไพลิน เวียงสันเทียะ, ภัทราพร เขียวงาม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สกลเกียรติ ขันทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันการดำรงชีวิตของมนุษย์เรามีความเร่งรีบ โดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ต้องทำงานมากมายแข่งกับเวลา ปัญหาเหล่านี้ทำให้มนุษย์มีการคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ เพื่อช่วยทุ่นแรงหรือแบ่งเบาภาระ ซึ่งเทคโนโลยีที่เข้ามาจะช่วยให้มนุษย์มีความสะดวกสบายมากขึ้น

ผู้จัดทำจึงต้องการที่จะคิดค้นนวัตกรรมใหม่ เพื่อจะเป็นสิ่งอำนวย ให้ความสะดวกสบายแก่มนุษย์ โดยเฉพาะในวัยทำงาน จึงได้ประดิษฐ์ Follow fan ขึ้น ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่สามารถควบคุมให้พัดลมเปิด-ปิด และหันตามคนได้อัตโนมัติ ในลักษณะของฐานที่ใช้วางพัดลม โดยอาศัยอุปกรณ์หลักคือ PIR motion sensor เพื่อตรวจจับรังสีอินฟาเรด relay ควบคุมการเปิด-ปิด step moter ใช้ในการควบคุมการหันของ Follow Fan

มีวิธีการและขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 เตรียมการ ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการ และขั้นตอนที่ 3 ทดสอบประสิทธิภาพ มีรายละเอียดดังนี้

1.วันที่เริ่มดำเนินการทำโครงงาน คือ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 สถานที่คือ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

2.งบประมาณการทำโครงงาน 1,000 บาท

การออกแบบชิ้นงาน

ลักษณะเป็นกล่องแปดเหลี่ยมที่ยกสูงจากพื้นประมาณ 5 cm ขนาดประมาณฐานของพัดลม

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงงานเรื่อง Follow fan นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์และทำให้ผู้ใช้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น