วัสดุดูดซับโลหะจากวัชพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สริตา วิมาเณย์, พิมพ์ชนก บุตรวงค์, เปรมกมล พลแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนศักดิ์ เจริญธรรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอนุกูลนารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สวนสาธารณะกุดน้ำกิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับใช้ผลิตน้ำประปาในเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จากการตรวจสอบคุณน้ำพบว่า น้ำมีไอออนโลหะหนักปริมาณสูง วิธีในการกำจัดไอออนโลหะหนักทีมีในปัจจุบันเป็นวิธีที่ยุ่งยากสิ้นเปลืองทั้งเวลาและสารเคมี อีกทั้งมีราคาสูง จึงสนใจที่จะผลิตวัสดุดูดซับโลหะในน้ำ ที่มีราคาถูกและมีประสิทธิภาพจากเซลลูโลสที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ ที่ได้จากวัชพืช