พิสิทธิ์ชัย สวรรค์ผาสุข

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิสิทธิ์ชัย สวรรค์ผาสุข, ณัฐนนท์ ยกตรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุดคนึง คุ้มเกตุ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผู้จัดทำมีแนวคิดที่จะศึกษาผลของสารสกัดจากสะเดาและขมิ้นชันในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ทำให้แผลมีอาการอับเสบที่มาจากแมลงก้นกระดก โดยเกิดจากการที่ผิวหนังสัมผัสกับสารพิษในเลือดของแมลงตัวเมียโตเต็มวัย โดยเลือกทดสอบกับแบคทีเรีย Pseudomonas aeruginosa ที่เป็นหนึ่งในแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรค Paederus dermatitis จากนั้นจึงนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ครีมที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากสะเดาและขมิ้นชัน โดยจะทำการศึกษาหาชนิดของสารก่อครีมที่เหมาะสมที่สุดในทำผลิตภัณฑ์ครีม และศึกษาการยับยั้งการเกิดโรค Paederus dermatitis ของผลิตภัณฑ์ครีมที่มีส่วนผสมของสารสกัดสมุนไพรสะเดาและขมิ้นชัน โดยการนำของผลิตภัณฑ์ครีมที่มีส่วนผสมของสารสกัดสมุนไพรสะเดาและขมิ้นชัน ไปทดสอบกับผิวหนังของหูหมูที่ถูกป้ายด้วยเชื้อ Pseudomonas aeruginosa เพื่อรักษาและยับยั้งการเกิดแผลอับแสบในทางการแพทย์ต่อไปได้