การศึกษารูปแบบการถักทอผ้าตาข่ายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับผ้าพยุงแขนสำหรับผู้ป่วย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณิชาภา บุญลอย, ทัพพ์โยธิน วิษณุโยธิน, จิรัฐิพร ภัทรกุลประเสริฐ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤษฎา โสภาพล, ภัทรภรณ์ รังสุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันวงการแพทย์ได้มีการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการรักษาและมีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการรักษา รวมถึงด้านการติดตามดูแลรักษาอาการของผู้ป่วยหลังเข้ารับการรักษาทั้งประเภทที่ต้องรับประทานยาอย่างต่อเนื่องและการทำกายภาพบำบัด ซึ่งอุปกรณ์ช่วยพยุงแขนหรือ Arm sling ที่ผู้พัฒนานำมาศึกษา ถือเป็นอุปกรณ์ทางการทำกายภาพบำบัดด้านกายวิภาคหรือกระบวนการทางสรีระของร่างกายมนุษย์ โดยใช้พยุงแขนที่ได้รับบาดเจ็บจากกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น ข้อต่อ หรือกระดูก เพื่อไม่ให้มีการเคลื่อนไหวที่มากเกินไป

ผู้พัฒนาจึงได้คิดค้นการพัฒนาอุปกรณ์ช่วยพยุงแขนหรือ Arm sling ให้มีความแข็งแรงและคงทนมากขึ้นรวมถึงยืดระยะเวลาการใช้ให้นาน โดยอาศัยหลักการทางเรขาคณิตศาสตร์มาช่วยในการออกแบบรูปร่างลักษณะของผ้าตาข่ายและนำไปพัฒนากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านอุปกรณ์การแพทย์เพื่อให้ผู้ป่วยมีทางเลือกในการใช้อุปกรณ์ช่วยพยุงแขนและมีอุปกรณ์ช่วยพยุงแขนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น