การศึกษาวัสดุธรรมชาติเพื่อพัฒนาเป็นพีทมอสเทียมทดแทนพีทมอสที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติสำหรับเพาะต้นกล้าพืชเศรษฐกิจ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปานชนก ปรีชาวิทย์, ขวัญชนก ชาวอบทม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รณภณ เนตรสว่างวิชา, นริศตา ด้วงต้อย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์