บรรจุภัณฑ์กรวยชีวภาพเพื่อทดแทนแก้วกรวยกระดาษจากเปลือกมะพร้าวอ่อน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วชิรบดี วรรณไพบูลย์, ธนภัทร หาญพิพัฒน์พงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จารุวรรณ จงทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กรวยกระดาษน้ำในโรงพยาบาลเมื่อบริโภคเสร็จก็จะนำมาทิ้งลงในถังขยะ ซึ่งกระดาษที่ใช้ทำกรวยถึงจะย่อยสลายได้ง่ายแต่ก็ผลิตมาจากต้นไม้ การใช้กระดาษจะส่งผลโดยตรงต่อการตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งเป็นสาเหตุหลักสาเหตุหนึ่งของภาวะโลกร้อน ปัจจุบันได้มีการคิดค้นภาชนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอมขึ้นมา เรียกว่า ภาชนะจากพลาสติกชีวภาพโดยจะทำขึ้นจากวัสดุธรรมชาติที่เกิดขึ้นใหม่ได้ใน ธรรมชาติ (Renewable resource) และสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติซึ่งวัสดุธรรมชาติที่นิยมนำมาผลิตภาชนะจากพลาสติกชีวภาพ คือแป้ง (starch) ซึ่งมีอยู่มากใน มันสำปะหลัง มันฝรั่ง ข้าวโพด เป็นต้น แต่ภาชนะจากพลาสติกชีวภาพที่ผลิตจากแป้ง (starch) ราคาต้นทุนยังสูงอยู่ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่นำออกมาขายนั้นมีราคาแพงกว่าผลิตภัณฑ์บรรจุอาหารที่ได้ จากการสังเคราะห์อยู่หลายเท่า ด้วยเหตุนี้ ทางคณะผู้จัดทำจึงมุ่งศึกษาหาภาชนะจากพลาสติกชีวภาพจากวัสดุธรรมชาติในรูปแบบแก้วกรวยจากพลาสติกชีวภาพ โดยในที่นี้จะเป็นการผลิตจากเปลือกมะพร้าว เนื่องจากเปลือกมะพร้าวเป็นสิ่งที่เหลือใช้ เพราะคนนิยมรับประทานมะพร้าวมากขึ้น เมื่อชาวบ้านปอกมะพร้าวไปขายแล้ว ก็จะทิ้งเปลือก กาบ ใบ หรือทางมะพร้าวไว้ และบางสวนก็จะเผาทิ้ง ปัญหาที่ตามมาคือขยะจากเปลือกมะพร้าวและสร้างมลภาวะทางอากาศ ซึ่งเปลือกของมะพร้าวมีเซลลูโลสอยู่มาก พบว่าเส้นใยเปลือกมะพร้าวมีปริมาณแอลฟาเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบ 40.6% (อ้างอิงจากงานวิจัยการเสริมแรงโพลิเอทีลีนด้วยเส้นใยจากกาบและก้านมะพร้าว : ปาริชาต โรหิตาคนี) ทางคณะผู้จัดทำได้เห็นประโยชน์ของเปลือกมะพร้าว โดยจะนำมาสังเคราะห์จนเกิดสาร Carboxymethyl cellulose (CMC) แล้วอัดขึ้นรูปร้อนจนได้ บรรจุภัณฑ์กรวยชีวภาพออกมาเพื่อที่จะใช้ทดแทนแก้วพลาสติกที่สงเคราะห์ขึ้นมาจากปิโตรเลียม ซึ่งแก้วได้นั้นจะมีการนำไปทดสอบสมบัติทางกล ร้อยละการซึมน้ำและร้อยละการย่อยสลาย