อิทธิพลของการเสริมมะละกอลงในอาหารไก่ที่มีผลต่อคุณภาพของไข่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นันท์พัชร์ ธรรมนิมิตโชค, ปวีณา ชวนชื่น, ฐิติพร ศรีปัญญา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทัศนีย์ ทองล่อน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไข่ (egg) เริ่มเข้ามามีบทบาทในทางเศรษฐกิจมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมีโปรตีนสูง ไขมันต่ำ เหมาะกับการบริโภค ผู้จัดทำจึงต้องการทดลองและศึกษาสิ่งที่สามารถเพิ่มผลกำไรให้กับไข่เหล่านี้ได้ และพบว่าในมะละกอมีสารต้านอนุมูลอิสระ วิตามินA วิตามินC และBeta-Carotene ซึ่งเป็นรงควัตถุสีแดง-สีส้มเข้ม และสารทั้งหมดนี้เป็นสารอาหารที่มีประโยชน์ ผู้จัดทำจึงเลือกมะละกอมาใช้ในการทดลองและศึกษาอิทธิพลของการเสริมมะละกอลงในอาหารไก่ที่มีผลต่อประสิทธิภาพและคุณภาพไข่ของไก่ โดยใช้ไก่พันธุ์New Hampshire จำนวน 12 ตัว ถูกสุ่มเป็น 4 กลุ่มการทดลอง มีกลุ่มละ 3 ตัว โดยมีสูตรอาหารดังนี้ 1) อาหารสูตรพื้นฐาน 2) เสริมมะละกอ 10% 3) เสริมมะละกอ 20% 4) เสริมมะละกอ30% โดยให้ปริมาณอาหาร 430 g ใช้เวลาทดลองเป็นเวลา 20 วัน เก็บผลทุกๆ 4 วัน จึงได้ไข่กลุ่มละ 5 ชุดโดยจะศึกษาอัตราการออกไข่ สีของไข่แดง ความสูงของไข่ขาว ความแข็งของเปลือก ดัชนีรูปร่าง และค่าฮอกยูนิต เพื่อนำมาเปรียบเทียบลักษณะของไข่ในแต่ละกลุ่ม และ ศึกษาว่ามะละกอมีอิทธิพลที่ส่งผลให้คุณภาพของไข่ดีขึ้น ในการทดลองจะใช้ไข่ไก่จากการเสริมมะละกอ 0% เป็นชุด control และพบว่าการเสริมมะละกอในปริมาณ 10% ส่งผลต่อคุณภาพของไข่ใกล้เคียงกับการเสริมมะละกอปริมาณ 0% ส่วนในการเสริมมะละกอในปริมาณ 20% พบว่าอัตราการออกไข่เพิ่มขึ้นและสีของไข่แดงเข้มขึ้นจากไข่ชุด control และในการเสริมมะละกอในปริมาณ 30% ส่งผลทำให้อัตราการออกไข่ลดลงแต่ไข่มีขนาดใหญ่ขึ้น เปลือกของไข่ไก่มีความหนามากขึ้น และสีของไข่แดงเข้มกว่าสีของไข่ที่ได้จากการเสริมมะละกอ 20% จึงสรุปได้ว่าการเสริมมะละกอในปริมาณที่ต่างกันลงในอาหารไก่ ส่งผลต่อคุณภาพของไข่ได้ต่างกัน