การพัฒนาแผ่นรองภาชนะจากหญ้าหวานและเปลือกข้าวโพดในการป้องกันมด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิริญา มากทรัพย์, วรัญญา คันทะมูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทวีศักดิ์ เปี่ยมทัพ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ เรื่อง การพัฒนาแผ่นรองภาชนะจากหญ้าหวานและเปลือกข้าวโพดในการป้องกันมด