เครื่องลดมลภาวะทางเสียง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กุลิสรา พันธ์หว้า, สุภัคพร จวงสันทัด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธเนศร์ ผ่องประพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันเราจะพบมลภาวะมากมายไม่ว่าจะเป็นทางด้าน ลม น้ำ หรือสิ่งแวดล้อมต่างๆรวมทั้งมลภาวะทางเสียงโดยเครื่องลดมลภาวะทางเสียงนั้นสามารถลดปัญหาความดังของเสียงที่มีมากเกินไป ทำให้เราเกิดความรำคาญโดยเครื่องตัวนี้สามารถตั้งค่าความดังของเสียงไม่ให้เกินค่าที่กำหนดได้ เพียงเท่านี้เราก็สามารถลดปัญหมลภาวะทางเสียงที่ก่อให้เกิดความรำคาญและรบกวนผู้อื่นได้ง่ายๆ