การประยุกต์ใช้เพคตินจากซังขนุนในการขึ้นรูปฟิล์มชีวภาพเพื่อชะลอการสุกของกล้วยน้ำว้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ถิรวุฒิ สิมตะมะ, สุชานาฎ พันธ์วงค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จินดา โพนะทา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการประยุกต์ใช้เพกตินจากซังขนุนในการขึ้นรูปฟิล์มชีวภาพเพื่อชะลอการสุกของกล้วยน้ำว้า นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเพกตินจากซังขนุนในการขึ้นรูปฟิล์มชีวภาพเพื่อชะลอการสุกของกล้วยน้ำว้า และเพื่อศึกษาสูตรที่เหมาะสมในการขึ้นรูปฟิล์มชีวภาพ โดยผู้จัดทำได้ศึกษาการสกัดเพกตินจากซังขนุน และการขึ้นรูปฟิล์มชีวภาพ โดยสกัดเพกตินตามวิธีของ นัยทัศน์ ภู่ศรัณย์ (2530) และทำการขึ้นรูปโดยใช้ 2 สูตร ดังนี้ สูตรแรก นำเพกติน มาผสมกับแป้งมันสำปะหลัง และกลีเซอรอลในอัตราส่วนที่เเตกต่างกัน สูตรที่สองนำเพกตินมาผสมกับน้ำกลั่น และนำฟิล์มชีวภาพแต่ละสูตรไปทดสอบประสิทธิภาพ โดยทำการทดสอบ การทนต่อแรง เเละทดสอบการชลอความสุกของกล้วยน้ำว้า