การเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากผักตบชวาด้วยเทคนิคการถ่ายอิเล็กตรอนของไฟฟ้ากระแสตรงร่วมกับโอโซน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นัจวา มูซอ, นูฟัยล์ นิตีเมาะ, ชารีฟ มะปีเยาะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มูฮัมหมัดริฎวาน สมานุรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผักตบชวาเป็นพืชน้ำล้มลุกที่อยู่ได้ทุกสภาพน้ำ จัดอยู่ในวงศ์ผักตบ (Pontederiaceae) สามารถบำบัดสารมลพิษที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ำ โดยทำหน้าที่เป็นตัวกรอง ทำให้ของแข็งหรือสารแขวนลอยต่าง ๆที่ปนอยู่ในน้ำถูกสกัดเอาไว้ นอกจากนั้นระบบรากของผักตบชวาที่มีจำนวนมากยังช่วยกรองสารอินทรีย์และจุลินทรียที่อาศัยอยู่ที่ราก จึงช่วยดูดสารเหล่านี้ไว้อีกทางหนึ่ง แต่ถ้าน้ำเน่าเสียนั้นมีสารพิษปริมาณมากการใช้ผักตบชวาอย่างเดียวจึงไม่มีประสิทธิภาพมากนัก ใช้บำบัดน้ำเสียด้วยผักตบชวาร่วมด้วยการถ่ายอิเล็กตรอนไฟฟ้ากระแสตรงร่วมกับโอโซนจะทำให้เพิ่มประสิภาพในการบำบัดน้ำเสียได้ดียิ่งขึ้น ด้วยคุณสมบัติของการถ่ายอิเล็กตรอนของไฟฟ้ากระแสตรงร่วมกับโอโซนจะสามารถกำจัดกลิ่น และสามารถปรับค่าpH