การศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับไอออนของตะกั่วด้วยแบคทีเรีย Bacillus cereus

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พศวีร์ แฝงพงษ์, ปัณณ์พิชชา ภาษิต, ธนกฤต บุศรากุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อาจรีย์ ธิราช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์