การศึกษาสูตรอาหารกึ่งสำเร็จรูป และเพาะเลี้ยงหอยหอมด้วยพาราโบลาโดม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กรรณิการ์ คำกลอนลือชา, อัษฎาวุฒิ สีอุคุ, ฐิตินันท์ วงค์ญาพ่อ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปราโมทย์ โลหิต, มิรันตี เหล่าเกิด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปลาปากวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

การศึกษาสูตรอาหารกึ่งสำเร็จรูป และเพาะเลี้ยงหอยหอมด้วยพาราโบลาโดม เป็นการศึกษาวัฏจักรและการดำรงชีวิตของหอยหอมซึ่งอาศัยอยู่ตามธรรมชาติเป็นหอยเฉพาะถิ่นซึ่งมีในบางพื้นที่ของประเทศไทยเท่านั้น และเป็นที่นิยมรับประทานเพราะมีรสชาติดี แต่มีราคาค่อนข้างสูงและจะมีให้รับประทานในหน้าฝนเพียง3-4เดือนเท่านั้น กลุ่มผู้ศึกษาโครงงานจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาพฤติกรรมและการกินอาหารด้วยการพัฒนาสูตรอาหารกึ่งสำเร็จรูปเพื่อใช้ในการเลี้ยงและศึกษาสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัยปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของหอยหอมด้วยการสร้างคอนโดหรือที่อยู่อาศัยโดยใช้พาราโบลาโดม ซึ่งพาาโบลาโดมเป็นการพัฒนาให้สามารถลี้ยงหอยหอมได้โดยอัตโนมัติ โดยจำลองให้เหมือนธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิ ความชื้นแสง และการให้อาหาร ควบคุมการทำงาน ระบบอัตโนมัติด้วยบอร์ดสมองกล พลังงานที่ใช้ในตัวอุปกรณ์เป็นพลังงานสะอาดได้จาพลังงานแสงอาทิตย์สามารถที่จะนำหอยหอมไปเลี้ยงได้ทุกที่ทุกสภาพภูมิอากาศ ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้พบว่า เราสามารถที่จะพัฒนานำเอาหอยหอมที่เป็นสัตว์เฉพาะถิ่นมาเพาะเลี้ยงในรูปแบบและขั้นตอนที่ง่ายสะดวกขึ้น นับว่าเป็นการอนุรักษ์พันธุ์หอยหอมที่กำลังมีปริมาณลดน้อยลง ซึ่งอาจสูญพันธุ์ในอนาคต และยังเป็นการพัฒนาพร้อมทั้งเพิ่มมูลค่าให้หอยหอมโดยเป็นสัตว์เศรษฐกิจ และเป็นทางลือกในการประกอบอาชีพของเกษตรกรในอนาคต