การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณใบกะเพราโดยใช้ปุ๋ยน้ำหมักอินทรีย์ต่างชนิดกัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พชร แก้วหงษ์, ลลิตา แม้นมาลัย, พฤฒพร บุนนาค

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำผึ้ง สุพรมอินทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันใบกะเพราเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างมากเนื่องจากใบกะเพราสามารถนำไปปรุงอาหาร ทำสมุนไพรและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้ แต่ปริมาณของกะเพราไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด เนื่องจากส่วนมากนั้นปลูกเพื่อนำไปรับประทานจึงไม่ได้ดูแลและบำรุงมากเท่าที่ควรแต่การจะทำเป็นธุรกิจหรือส่งออกเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเองต้องได้คุณภาพและปริมาณมากพอ เราจึงคิดโครงงานนี้ขึ้นมาเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพของปุ๋ยเพื่อย่นระยะเวลาการเลือกปุ๋ยที่เหมาะสมสำหรับต้นกะเพราในโครงงานนี้ทดสอบว่าปุ๋ยน้ำหมักอินทรีย์ชนิดใดที่สามารถเพิ่มผลผลิตของใบกะเพราได้มากขึ้น ปุ๋ยน้ำหมักอินทรีย์ที่เรานำมาทดลองกับต้นกะเพรานี้ได้แก่ ปุ๋ยน้ำหมักอินทรีย์มูลสุกร มูลวัว และมูลไก่ ซึ่งสามารถทำได้และหาได้ง่ายในครัวเรือน