การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธียับยั้งการทำงานของเอนไซม์พอลิฟินอลออกซิเดส ที่เป็นสาเหตุทำให้ผลไม้เกิดสีน้ำตาล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อารียา วันเจริญ, พิชญาวี ลามะให

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มุกดา หอมมาลี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศีกษาวิธีที่สามารถยับยั้งการทํางานของเอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดสได้มากที่สุดในเนื้อแอปเปิล โดยใช้สารละลายที่ต่างกันคือน้ำตาล น้ำเกลือและน้ำมะนาว