การดูดซับฟอสเฟตในน้ำเสียหลังการซักผ้าด้วยซีโอไลต์และเปลือกไข่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัชฎาภรณ์ แสนตลาด, วิรัชยาภรณ์ เทพพิทักษ์, กนกอร พลละคร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เยาวรัตน์ วงศ์โพนสูง, สุธินันท์ อุธรตัน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงปัญหาปริมาณฟอสเฟตในน้ำเสียที่มีผลต่อพืชน้ำทำให้พืชน้ำโตเร็วเมื่อมีพืชน้ำจำนวนมากจนปกคลุมผิวน้ำ จะส่งผลทำให้น้ำขาดออกซิเจนเพราะอากาศในน้ำไม่ถ่ายเทและในที่สุดก็กลายเป็นน้ำเน่าเสียและส่งผลทำให้สัตว์น้ำขาดออกซิเจนและตายในที่สุดคณะผู้จัดทำจึงศึกษาความสามารถในการดูดซับฟอสเฟตของซีโอไลต์ธรรมชาติและเปลือกไข่โดยศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการดูดซับออร์โธฟอสเฟตศึกษาปริมาณที่เหมาะสมในการดูดซับออร์โธฟอสเฟต ระยะเวลา และค่าpHที่เหมาะสมต่อปริมาณการดูดซับ และนำมาประยุกต์เป็นตัวดูดซับฟอสเฟต โดยใช้วัสดุที่เหลือทิ้งในการทำตัวดูดซับ คือ เปลือกไข่ซึ่งประกอบด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต และซีโอไลต์ธรรมชาติมาดูดซับฟอสเฟต