สร้างนวัตกรรม​การเพิ่มขีดความสามารถของผู้พิการในการเลือกซื้อสินค้าด้วยวีลแชร์ดัดแปลง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พลกฤษณ์ วิจิตมนตรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชบาไพร สืบสำราญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพคือ บุคคลซึ่งมีข้อจำกัดในการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางด้านการเคลื่อนที่ และความบกพร่องด้านอื่นๆประกอบกับการมีอุปสรรคในการใช้ชีวิตประจำวันบุคคลเหล่านี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้รถเข็นวีลแชร์เพื่อช่วยในการเคลื่อนที่ และมักต้องเจออุปสรรคในหลายสถานการณ์การเพิ่มขีดความสามารถของผู้พิการในการเลือกซื้อสินค้าด้วยวีลแชร์ดัดแปลงที่สามารถนำมาต่อพ่วงกันและความไม่เอื้ออำนวยในบางสถานที่ หนึ่งในนั้นก็คือการจับจ่ายในห้างสรรพสินค้า เพราะรถวีลแชร์ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยในการช้อปปิ้งหรือเก็บสินค้าได้ ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดที่จะออกแบบและสร้างนวัตกบรถวีลแชร์ได้อย่างง่ายดายทั้งยังสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างเป็นปกติควบคู่กับความสามารถในการช้อปปิ้งสินค้าได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัย