แอปพลิเคชันเบอร์โทรฉุกเฉินสำหรับขอความช่วยเหลือจากผู้ประสบเหตุ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิรักษ์ น้อยใหญ่, ศุภวิชญ์ สันโดษ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พนา สาระยาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานแอปพลิเคชันเบอร์โทรฉุกเฉินสำหรับขอความช่วยเหลือจากผู้ประสบเหตุ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบเหตุจากภัยอุบัติเหตุต่างๆที่ต้องการได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและทันเวลารวมถึงผู้ที่ประสบภัยจากโรคโควิด–19 ที่ต้องการการรักษา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่ประสบภัยได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วทันเวลาและอำนวยความสะดวกในการค้นหาเบอร์โทรฉุกเฉินในสถานการณ์ต่างๆรวมถึงการเอื้ออำนวยแก่ผู้ที่พบเห็นภัยอุบัติเหตุให้สามารถแจ้งเหตุแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว โดยมีการสร้างแอปพลิเคชันจากเว็บไซต์ Glide apps ซี่งเป็นเว็บไซต์ที่ใช้สร้างแอปพลิเคชันต่างๆได้ตรงตามจุดประสงค์ของโครงงานและสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จากผลการทดลองใช้แอปพลิเคชันเบอร์โทรฉุกเฉินสำหรับขอความช่วยเหลือจากผู้ประสบเหตุจากการใช้งานโดยผู้ประสบเหตุจริงพบว่า แอปพลิเคชันมีการรวบรวมเบอร์โทรฉุกเฉินเพื่อแจ้งเหตุต่างๆรวมถึงรวบรวมเบอร์โทรมูลนิธิและอาสาสมัครในพื้นที่ได้อย่างครบถ้วนและครอบคลุมตามจุดประสงค์การขอความช่วยเหลือจากผู้ประสบเหตุที่ใช้งานแอปพลิเคชันเบอร์โทรฉุกเฉิน จึงทำให้สามารถเข้าถึงและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบเหตุได้อย่างรวดเร็วทันเวลาและผู้ประสบเหตุสามารถค้นหาเบอร์โทรฉุกเฉินในสถานการณ์ต่างๆได้สะดวกและง่ายต่อการใช้งานในปัจจุบันและผู้ที่พบเห็นเหตุการณ์อุบัติเหตุสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันเวลาและสะดวกมากยิ่งขึ้น