การพัฒนาเครื่องวัดความเข้มข้นของน้ำยางพาราโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ค่าดูดกลืนของสารละลาย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรัชญา เอื้อวงศ์, ภูผา โชครวย, ศิริพร วันหลัง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สมศักดิ์ เสนาใหญ่, มะลิวัลย์ เสนาใหญ่

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นการพัฒนาเครื่องวัดความเข้มข้นของน้ำยางพารา เนื่องจากค่าความเข้มข้นของน้ำยางพาราต้องมีการวัดค่าตรวจสอบหลายขั้นตอนจึงทำให้เกิดแนวคิดว่าอยากพัฒนาเครื่องวัดความเข้มข้นของน้ำยางพาราในขั้นตอนเดียว จนเกิดมาเป็นการพัฒนาเครื่องวัดความเข้มข้นของน้ำยางพาราโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ค่าดูดกลืนของสารละลาย ซึ่งจะช่วยให้มีความสะดวกในการวัดความเข้มข้นของน้ำยางพารา เกษตรกรจะสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย