การพัฒนายางบีบมือจากยางธรรมชาติเพื่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฟัตนีน หิเล, นิสรีน หะสาเมาะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุนิดา อรรถอนุชิต, ซีตีไซยีดะห์ สายวารี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การเตรียมยางบีบมือจากยางธรรมชาติ โดยกระบวนการขึ้นรูปด้วยการอัดภายใต้ความดัน (Compression molding) ในแม่พิมพ์ และกระบวนการการขึ้นรูปด้วยฟองน้ำ โดยกระบวนการแรกเริ่มด้วยการเตรียมสารเคมี ซึ่งคือ Natural Rubber, Steric acid, ZnO, S, CaCO3, TiO2, Color Pigment และน้ำมันหอมระเหย โดยนำสารเคมีทั้งหมดผสมรวมกันและนำส่วนผสมเข้าสู่เบ้าพิมพ์ จากนั้นนำใส่เครื่องอัดขึ้นรูป โดยในกระบวนการนี้จะมีการแปรCaCO3เพื่อทำให้ยางบีบมือที่ได้มีความแข็ง ความยืดหยุ่น และความต้านทานต่อแรงดึงที่แตกต่างกันซึ่งจะทำทั้งหมดสามสูตร และกระบวนการที่สองเป็นการขึ้นรูปด้วยฟองน้ำโดยจะใช้กระบวนการเตรียมแบบดันลอปซึ่งมีโซเดียมซิลิโคฟลูออไรด์เป็นสารก่อเจลหลักในการ โดยในการทดลองจะมีการแปรปริมาณ DPGและ SSF ฟองยางที่ได้จะมีความแข็ง ความยืดหยุ่นที่แตกต่างกัน ซึ่งจะทำทั้งหมดสามสูตรเช่นกัน หลังจากนั้นจะมีการเปรียบเทียบยางบีบมือทั้งหกสูตรทั้งจากการทดสอบทางกายภาพ และการทดสอบกับผู้ใช้จริงเพื่อหาสูตรยางที่เหมาะสมกับผู้ป่วยมากที่สุด หากยังไม่พบจะมีการปรับเปลี่ยนสูตรยางจนกระทั่งได้สูตรที่เหมาะสมกับผู้ป่วยมากที่สุด