การศึกษาโครงสร้างของแมงดาถ้วยเพื่อเป็นต้นแบบในการสร้างหุ่นยนต์สำหรับการเก็บหอยหลอดประสิทธิภาพสูงที่ส่งเสริมการทำประมงท้องถิ่นในเชิงอนุรักษ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชวนากร ศรีชาหลวง, พีรวิชญ์ เอียดดี, ภูริณัฐ เชื้อดวงผุย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขุนทอง คล้ายทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาโครงสร้างของแมงดาถ้วยเพื่อเป็นต้นแบบในการสร้างหุ่นยนต์สำหรับการเก็บหอยหลอดประสิทธิภาพสูงที่ส่งเสริมการทำประมงท้องถิ่นในเชิงอนุรักษ์