การพัฒนาฟิล์มสำหรับดักจับไขมันโดยใช้เพกทินที่สกัดจากเปลือกทุเรียนร่วมกับเส้นใยเซลลูโลส in vitro

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เกศินี ชายเกตุ, สุทธิภัทร ชูเก็น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรวิชัย เต็มบุตร, นันทรัตน์ พฤกษาพิทักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม (โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันประชากรที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ข้อมูลจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพพบว่าคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปประมาณ 26 ล้านคน มีไขมันและคอเลสเตอรอลสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดตีบ คณะผู้วิจัยจึงได้พัฒนาฟิล์มสำหรับดักจับไขมันโดยใช้ เพกทินที่สกัดจากเปลือกทุเรียนร่วมกับเส้นใยเซลลูโลส เพื่อดักจับไขมันในร่างกายและลดการเกิดภาวะเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ โดยแปรปริมาณเซลลูโลส เพกทิน และกลีเซอรอล เพื่อให้ได้ฟิล์มที่มีประสิทธิในการดักจับไขมันดีที่สุด ประสิทธิภาพการดักจับไขมันของแผ่นฟิล์มถูกทดสอบภายใต้สภาวะจำลองของระบบย่อยอาหารในหลอดทดลองที่ค่า pH ต่างๆ ศึกษาสมบัติทางกายภาพและเชิงกลของแผ่นฟิล์ม ศึกษาสัณฐานวิทยาของแผ่นฟิล์มด้วยวิธี Scanning Electron Microscopy ตรวจสอบหมู่ฟังก์ชันด้วยวิธี Fourier Transform Infrared Spectroscopy ตรวจสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ด้วยวิธี MTT assay เพื่อยืนยันความปลอดภัยของฟิล์มต่อสิ่งมีชีวิต การวิเคราะห์สมบัติทางความร้อนและย่อยสลายของแผ่นฟิล์มด้วยวิธี Differentail Scanning Calorimeter (DSC) และ Thermo Gravimetric Analysis (TGA) จากงานวิจัยฟิล์มสำหรับดักจับไขมันโดยใช้เพกทินที่สกัดจากเปลือกทุเรียนร่วมกับเส้นใยเซลลูโลสสามารถนำไปใช้ดักจับไขมันได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยให้ภาวะไขมันในเลือดสูงที่เป็นปัญหาสุขภาพหลักในประชากรโลกมีแนวโน้มที่ลดลง