การตรวจสอบ antisense ncRNA ในเชื้อไวรัส HIV-1 subtype CRF01_AE เพื่อศึกษาการรักษาโดยการกระตุ้นเชื้อจากสภาวะซ่อนตัว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรรษ เดชาวิชิตเลิศ, ประวีร์ สินวีรุทัย, ภาคิน เภาวัฒนาสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สถาพร วรรณธนวิจารณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อตรวจสอบ antisense non-coding RNA (ncRNA) ในเซลล์ที่มีเชื้อ HIV-1 CM240 ซึ่งจัดอยู่ใน subtype CRF01_AE ที่มีความแพร่หลายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และรวมถึงประเทศไทยด้วย โดยผ่านกระบวนการ RNA-Seq และ strand-specific RT-PCR และทำการวิเคราะห์ผลที่ได้ด้วย 3’ RACE-PCR และ HCpolya poly(A) site indicator จากนั้นจึงทำการเปรียบเทียบในกลุ่มประชากรที่ผ่านการรักษา antiretroviral therapy (ART) เป็นระยะเวลาที่แตกต่างกัน

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ncRNA transcription ใน HIV-1 subtype CRF01_AE ที่พบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสร้างข้อเท็จจริงสำหรับสนับสนุนงานวิจัยในการรักษา HIV ผ่านกระบวนการกระตุ้นเชื้อจากสภาวะซ่อนตัวโดยการแก้ไข non-coding RNA ส่วนนี้ในอนาคต

โครงการนี้มีขั้นตอนการทดลองที่ต้องควบคุมระดับ biosafety level อยู่ในระดับ BSL-2 โดยทั้งนี้ โครงการได้รับอนุญาตให้ดำเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช (SiMR) ซึ่งเป็นสถานวิจัยที่มีมาตรการในการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ช่วยวิจัยดูแลนักเรียนในการทำการทดลองในทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ผู้จัดทำโครงการเห็นถึงความสำคัญของความเป็นอยู่ของมนุษย์ ทั้งผู้มีส่วนร่วมในการทดลองและส่วนรวม จึงยึดถือความปลอดภัยในการทดลองเป็นสำคัญและยินยอมที่จะปฏิบัติตามระเบียบทำให้โครงการมีความปลอดภัยและเป็นไปตามกฎของการประกวดทุกประการ

This project aims to identify potential antisense non-coding RNA (ncRNA) in HIV-1 CM240 (subtype CRF01_AE, prevalent in southeast Asian region and Thailand) infected cell through RNA-Seq and strand-specific RT-PCR, followed by analysis of asRNA using 3’ RACE-PCR and HCpolya poly(A) site indicator, after which results from each cohort varied by different antiretroviral treatment (ART) duration would be compared.

The purpose of the project is to examine ncRNA transcriptions in HIV-1 subtype CRF01_AE found in southeast Asian countries and provide support for further research on HIV treatment by reactivation of latently infected cells via non-coding RNA manipulation.

Throughout the project, a biosafety level of BSL-2 is enforced. Therefore, we have requested and received approval for the experiment to be conducted at Siriraj Medical Research Center (SiMR), a regulated research institution, where a Qualified Scientist with expertise in lab safety and procedure will occupy students in all steps of the experiment.

The researchers understand the importance of human welfare and well-being for all parties involved in the project and for humankind as a whole and are therefore willing to follow health and lab safety regulations with the highest priority.