การศึกษาประสิทธิภาพในการย่อยสลายพลาสติกโพลียูรีเทน จากเห็ดสกุล Pleurotus

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เอกฤกษ์ เผ่าชู, ศุภพณัฐ วัฒนเจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทิชากร สัตย์จริง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พลาสติก เป็นวัสดุที่ถูกนำมาใช้งานได้อย่างกว้างขวาง และมีปริมาณการใช้งานในด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีข้อมูลจากเว็บไซต์ conservingnow.com ระบุว่าทุกปีจะมีการใช้ถุงพลาสติกราว 500,000 ล้าน – 1 ล้านล้านใบทั่วโลก ซึ่งเท่ากับมีการใช้มากถึง 1 ล้านใบต่อนาที(ทัศนีย์ สาลีโภชน์, 2562) โดยปัจจุบันประเทศไทยมีปริมาณขยะพลาสติกมากถึง 2.7 ล้านตัน พลาสติกโพลียูรีเทนเป็นพลาสติกที่สามารถนำไปสร้างวัสดุได้หลากหลาย อย่างเช่นโฟม แผ่นยาง หรือพลาสติก แต่พลาสติกโพลียูรีเทนไม่สามารถนำมารีไซเคิลได้(ManoshFiz, 2019) ซึ่งทำให้มีพลาสติกเหลือทิ้งจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดผลกระทบในด้านต่าง ๆ เนื่องจากพลาสติกใช้เวลาในการย่อยสลายที่นาน ผู้จัดทำมีความสนใจที่จะลดปริมาณพลาสติก โดยใช้จุลินทรีย์เป็นตัวย่อยสลาย จากงานวิจัยPlastic Eating Mushrooms กล่าวว่า Pleurotus ostreatus จะใช้โพลียูรีเทนเป็นแหล่งคาร์บอนหลัก(Jake Harrison, 2563) ทำให้ผู้จัดทำมีความสนใจที่จะศึกษาประสิทธิภาพในการย่อยสลายพลาสติกโพลียูรีเทนจากเห็ดสกุล Pleurotus และเปรียบเทียบระยะเวลาในการย่อยสลายพลาสติกโพลียูรีเทนจากเห็ดเห็ดในสกุล Pleurotus โดยการทดลองแบ่งการทดลองเป็น 9 ชุดการทดลองโดยจะนำพลาสติกโพลียูรีเทนที่อบ UV เรียบร้อยแล้วใส่ลงในอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA แล้วนำเชื้อเห็ดแต่ละชนิดที่เตรียมไว้มาใส่ลงบนพลาสติกด้วยปิเปต 2-3 หยด จากนั้นบันทึกผลการทดลองในวันที่ 1, 3, 5, 7, 14 และ 30 และหาเปอร์เซ็นต์ความสามารถในการย่อยสลายพลาสติก โดยคาดว่าเห็ดสกุล Pleurotus สามารถย่อยสลายพลาสติกโพลียูรีเทนได้ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกลงได้ ช่วยลดภาวะโลกร้อนที่เกิดจากการเผาพลาสติก และเป็นแนวทางในการพัฒนาเชื้อเห็ดในการย่อยสลายพลาสติกในอนาคต