การสำรวจสารตกค้างของยาฆ่าแมลงกลุ่มออแกโนฟอสเฟตและคาร์บาเมท ในไร่อ้อยจากหญ้านกสีชมพูโดย ชุดทดสอบสารยับยั้งการทำงานของ เอนไซม์ โคลีนเอสเทอเรส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มุ​จ​ลินทรํ ศรีไชยา, ณัฐธิดา ดาราก้านตรง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ยุภาวดี บุษบงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นปัญหาหลัก ชาวเกษตรกรที่มักโดนศัตรูพืชทั้งหลายก่อกวนพืชผลผลิตทางการเกษตรอยู่เป็นประจำไม่ว่าจะเป็น แมลง สัตว์ต่างๆ เพื่อไม่ให้ผักเสียหาย มีผลผลิตที่ความสวยงาม มีคุณภาพ และตรงกับความต้องการของผู้บริโภค จึงได้มีการนำสารเคมีมาใช้ในการกำจัดศัตรูพืช ที่มาทำลายผลผลิตของชาวเกษตรกร ซึ่งสารเคมีกำจัดแมลงในผลผลิตเกษตรที่มักใช้ มี 3 กลุ่ม คือกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต (organophosphate) กลุ่มคาร์บาเมต(carbamate) กลุ่มไพรีทรอยด์(pyrethroid) และสารเหล่านี้มีเมื่อการใช้ในปริมาณที่มากเกินความปลอดภัย จะทำให้เกิดการตกค้างในดินและผลผลิตซึ่งเป็นอันตรายต่อทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค

ผู้ศึกษาจึงต้องการสำรวจสารที่ตกค้างภายในดิน จากไร่อ้อยที่ใช้สารกำจัดแมลงกลุ่ม Carbamate และ Organophosphates โดยนำ หญ้านกสีชมพู ซึ่งเป็นวัชพืชที่เจริญเติบโตอยู่ภายในไร่อ้อยของจังหวัดมุกดาหาร มาตรวจสอบโดย ชุดทดสอบสารยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ โคลีนเอสเทอเรสเพื่อนำผลการทดลองมาวิเคราะห์โดยตาเปล่าและอ่านค่าดูดกลืนแสงโดยเครื่อง สเปกโตรมิเตอร์